Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, preferowane w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego, jak na przykład w  sprawach o zapłatę zaległych faktur.

Pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym może złożyć wierzyciel lub działająca w jego imieniu pełnomocnik, posiadająca w systemie teleinformatycznym e-sądu aktywne konto użytkownika oraz dysponująca ważnym certyfikatem służącym do składania podpisu elektronicznego. Po założeniu konta w systemie, taki certyfikat jest wydawany na wniosek posiadacza konta.

W elektronicznym postępowaniu upominawczym, składający pozew opisując swoje roszczenie powołuje się na posiadane konkretne dokumenty (ze wskazanie nr dokumentu oraz daty jego wystawienia), ale ich do pozwu nie załącza. Sąd nie ma dostępu do dokumentów źródłowych, a jedynie opiera się na danych oraz informacjach podanych w pozwie.

Wymagane jest jednak wskazanie podstawy faktycznej dochodzonego roszczenia pieniężnego, a więc jego źródła. Należy wskazać, czy jest to umowa (np. sprzedaży, najmu lokalu, pożyczki, dzierżawy, zlecenia, etc.), czy też inne zdarzenie prawne.

Gdy źródłem roszczenia jest umowa, to należy wskazać datę jej zawarcia, formę (ustnie, na piśmie, w formie aktu notarialnego lub w innej formie), rodzaj poprzez podanie jej nazwy (np. sprzedaży popularnie nazywana umową „kupna-sprzedaży”,) lub gdy brak jednoznacznej nazwy takiej umowy – zwięzłe określenie jej treści (np. zlecenie naprawy samochodu przyjęte przez serwis naprawy samochodów, itp.). Należy również wskazać termin, w którym strony miały spełnić swoje świadczenia (określony albo w umowie albo później np. w zaakceptowanym przez pozwanego rachunku, w wezwaniu do zapłaty itp.).

Jednakże, jeśli na podstawie przedstawionych informacji i stanu faktycznego e-sąd uzna, że sprawa jest zbyt zawiła i wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego, nakaz zapłaty nie zostanie wydany, a cała sprawa zostanie skierowana do zwykłego Sądu, wg właściwości ogólnej pozwanego.

Opłaty sądowe w elektronicznym postępowaniu upominawczym wnoszone są wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem dostawcy usług płatności – system e-Card.

Opłata sądowa od pozwu w e-postępowaniu wynosi 1,25 % wartości przedmiotu sporu, tj. dochodzonego w pozwie roszczenia pieniężnego (jest to 1/4 opłaty sądowej naliczana od 5% wartości przedmiotu sporu), przy czym nie może być mniejsza niż 30 złotych.

Jeśli więc żądamy 10 tys. złotych, opłata opiewa na kwotę 125 złotych. Uiszczenie opłaty sądowej musi nastąpić przelewem internetowym z rachunku konkretnej osoby (za pomocą mechanizmu zapewniającego identyfikację wnoszącego). Przy tym dla sytemu nie ma znaczenia z jakiego konta zostanie dokonana opłata. Może być to konto zarówno powoda, czy też jego pełnomocnika, z którego zostaną pobrane środki za pośrednictwem e-Card. Jeżeli płatność zostanie dokonana, system czeka na informację z e-Card odnośnie potwierdzenia salda. Jeżeli potwierdzenie jest pozytywne sprawa zostaje złożona w sądzie (data wpływu do sądu) i rozpisana w repertorium ( nadawana jest sygnatura akt sprawy VI Nc-e).

Należy pamiętać również o tym, iż koszty manipulacyjne ponoszone podczas uiszczania opłat sądowych związanych ze złożeniem pozwu ponosi osoba składająca pozew. Prowizja operatora płatności – eCard S.A. wynosi obecnie 1% opłaty, niezależnie od wartości przedmiotu sporu.

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną, podobnie jak klauzula wykonalności.

Autor: Dorota Słowińska – Radca Prawny Kancelarii Prawnej WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp.k.