Drogi Czytelniku,

Jeśli komornik twierdzi, że nie odzyskasz długu ponieważ egzekucja przeciwko dłużnikowi jest bezskuteczna, a widzisz, że Twój dłużnik dobrze prosperuje na rynku i wcale nie wygląda na osobę pozbawioną środków do życia warto sprawdzić czy czasami nie wyzbył się majątku celem uniknięcia ryzyka skierowania przeciwko niemu egzekucji.

Skutecznym na to sposobem jest skarga pauliańska, czyli skierowanie powództwa do Sądu. Skutkiem skargi pauliańskiej jest uznanie za bezskuteczną czynności prawnej (często fikcyjnej umowy) w stosunku do wierzyciela.

Wniesienie sprawy do Sądu wiąże się z koniecznością opłaty wpisu sądowego w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu. Koszty te ponosi wierzyciel, natomiast w przypadku wygrania sprawy, zostają one zasądzone od przeciwnika.

Przesłankami skargi pauliańskiej zgodnie z art. 527 k.c. są:

1/ dokonanie przez dłużnika z osobą trzecią czynności prawnej, na skutek której osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową oraz doszło do pokrzywdzenia wierzycieli,

2/ działanie dłużnika ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli,

3/ wiedza lub możliwość (przy zachowaniu należytej staranności) dowiedzenia się o tym przez osobę trzecią.

Wskazane powyżej przesłanki spełnione być muszą łącznie.

Przykład:

Pan K. zawarł umowę sprzedaży z Panem X wiedząc, iż Pan X jest właścicielem nieruchomości i w przypadku braku zapłaty będzie mógł sprzedać nieruchomość, ewentualnie sprzedaży nieruchomości będzie można dokonać w drodze egzekucji komorniczej. Pan X nie płaci faktury i jednocześnie oznajmia Panu K, że nie jest już właścicielem nieruchomości ponieważ w drodze darowizny przekazał ją bratu. Pan K wnosi zatem skargę pauliańską do sądu. W wypadku uwzględnienia powództwa, Sąd orzeka, iż czynność prawna zbycia nieruchomości przez Pana X jest bezskuteczna wobec Pana K. Komornik może w tej sytuacji  w drodze egzekucji komorniczej  sprzedać nieruchomość. Komornik ze sprzedaży tejże nieruchomości uzyskane środki przekaże Panu K a tym samym Pan K będzie miał spłaconą wierzytelność.

Opisana powyżej sytuacja stanowi jeden z wielu sposobów dłużników na upłynnienie majątku. Skarga pauliańska ma zastosowanie do szeregu innych wypadków, a jej uwzględnienie umożliwi skuteczne dochodzenie przysługującej  wierzytelności.

Autor: Angelika Gnyś – Kierownik Biura Egzekucji, Kancelarii Prawnej – Inkaso WEC S.A.