Wezwanie do zapłaty stanowi pierwszy, często bardzo skuteczny sposób windykacji, w którym pisemnie ostrzegamy dłużnika, że żarty się skończyły. W piśmie skierowanym do nieuczciwego kontrahenta należy bez emocji poinformować go o opóźnieniu w spełnieniu świadczenia i zastrzec, że po upływie pewnego czasu zostaną podjęte czynności skierowania sprawy do sądu, co dodatkowo narazi dłużnika na koszty postępowania sądowego (w zależności od wysokości zadłużenia od trzydziestu zł do nawet kilku tysięcy złotych).

W profesjonalnym wezwaniu do zapłaty należy zamieścić następujące informacje:

 1. data i miejsce sporządzenia wezwania (prawy górny róg pisma),
 2. dane wierzyciela, czyli wysyłającego wezwanie (lewy górny róg pisma),
 3. dane dłużnika, czyli adresata wezwania – o kogo chodzi i gdzie mieszka lub ma swoją siedzibę (prawy górny róg pisma pod datą i miejscem sporządzenia wezwania),
 4. tytuł pisma: „Wezwanie do zapłaty”, „Ostateczne wezwanie do zapłaty” lub „Przedsądowe wezwanie do zapłaty”,
 5. stosunek prawny, z którego wynika obowiązek zapłaty, czyli wyjaśnienie dlaczego dłużnik jest nam coś winien, jaka umowa go to tego zobowiązuje lub wskazanie faktury której nie zapłacił,
 6. kwota długu,
 7. wskazanie, że od nieterminowej spłaty zadłużenia zostały naliczone odsetki za opóźnienie, można też wskazać ich wysokość
 8. wskazanie nowego terminu spłaty zadłużenia, zwyczajowo podaje się 3 dni, 7 dni, 14 dni od daty sporządzenia wezwania do zapłaty
 9. zagrożenie, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu płatności sprawa zostanie skierowana do sądu, co dodatkowo narazi dłużnika na koszty postępowania sądowego,
 10. numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty oraz inne dane kontaktowe
 11. podpis osoby wysyłającej wezwanie do zapłaty.

Inne ważne informacje:

 • wezwanie do zapłaty do dłużnika najlepiej wysłać listem poleconym priorytetowym za potwierdzeniem odbioru,
 • zawarcie w wezwaniu ostrzeżenia o planowanym wpisie do Biur Informacji Gospodarczych, jeżeli mamy podpisaną stosowną umowę,
 • dołączenie do wezwania do zapłaty zobowiązania z pozostawionymi do wypełnienia terminami i kwotami wpłat ratalnych. Uzyskanie takiego oświadczenia od dłużnika stanowi uznanie długu, które ułatwi nam dochodzenie należności w postępowaniu sądowym, mianowicie wybór korzystniejszego dla wierzyciela postępowania nakazowego.

Autor: Michał Olczyk – Prawnik Kancelarii Prawnej WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp.k.